นิเทศออนไลน์


ร้องเรียน/ร้องทุกข์


แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ oit 2566


การบริหารงาน : การปฏิบัติงาน

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม


จำนวนผู้เข้าชม

Banner

 ข้อมูลทั่วไป

โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ จัดตั้งตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ  เมื่อวันที่ ๒๒  เดือนมกราคม  พ.ศ. ๒๕๑๘  การที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นโดยความพยายามของ  นายประยุทธ  อยู่เถาว์  ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอกุดจับ,  นายพูนศักดิ์  ปุระเทพ  ศึกษาธิการประจำกิ่งอำเภอ,  นายเจตต์  สุขสบาย  หัวหน้าหมวดการศึกษา,  นายทุย  ไชยภักดี  กำนันตำบลกุดจับ  ได้ร่วมจัดหาที่ดินเป็นสถานที่ของโรงเรียนและได้รับความร่วมมือจากนายตุ่น  มีวงศ์  ราษฏรบ้านเพีย  บริจาคที่ดินให้เป็นเนื้อที่ ๓๘ ไร่ ตาม นส.๓ เลขที่ ๔๓๓ เล่ม ๒  หน้า ๑๔๗  จึงได้ดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  จนได้รับอนุมัติ

          เปิดเรียนครั้งแรก  เมื่อวันที่ ๒  เดือนมิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๑๘  โดยมี  นายเบญจรงค์  ศรีบูรพา  ครูโท

จากโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล  รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่โท  โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์  ในปีแรกนี้ได้ขอใช้อาคารเรียนของโรงเรียนชุมชนบ้านเพียมิตรภาพที่ ๑๓๘  เปิดเรียนแบบสหศึกษาโดยใช้หลักสูตรปี  ๒๕๐๓ 

ในปีแรกมีเฉพาะนักเรียนชั้น มศ.๑  จำนวน  ๒  ห้องเรียน  นักเรียนทั้งหมด ๙๗ คน  ชาย ๗๓ คน  หญิง ๒๔ คน  ข้าราชการครูชาย  ๓  คน  นักการภารโรง  ๑  คน

          ปีงบประมาณ  ๒๕๑๙  ทางราชการได้อนุมัติให้สร้างอาคารแบบ  ๒๑๖ ก. จำนวน  ๖  ห้องเรียน  บ้านพักครู  ๒  หลัง  ส้วมนักเรียน  ๑  หลัง  ๔  ที่  ในปีนี้ได้ย้ายสถานที่เรียนมาอยู่  ณ ที่ตั้งโรงเรียนในปัจจุบัน

          ในปี พ.ศ. ๒๕๒๓  โรงเรียนได้ขออนุญาตใช้ที่ดินว่างเปล่าซึ่งเป็นที่สงวนร้อยละ ๒๐ ของนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง  จำนวน  ๒๘  ไร่  ๑  งาน  ๖๕  ตารางวา  ทำให้โรงเรียนมีบริเวณที่ดินทั้งสิ้น  ๖๖  ไร่  ๑  งาน  ๖๕        ตารางวา  แต่เนื่องจากกรมชลประทานได้จัดทำคลองส่งน้ำตัดผ่านด้านหลังโรงเรียน  จึงทำให้เสียพื้นที่บางส่วน    จึงเหลือเนื้อที่  ๔๓ ไร่  ๕  ตารางวา

          ปีงบประมาณ  ๒๕๒๖  โรงเรียนได้เข้าโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษา  เพื่อพัฒนาชนบท  (มพช. ๒  รุ่น ๑  พ.ศ. ๒๕๒๕–๒๕๒๙)  เพื่อปฏิบัติตามนโยบาย  ๓  ข้อ  คือ  สอนนักเรียน  สอนประชาชน  และบริการชุมชน

          ปีการศึกษา  ๒๕๒๙  ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ  มีแผนการจัด

ชั้นเรียน ดังนี้  ๖-๖-๖/๓-๐-๐  รวม ๒๑ ห้องเรียน  มีนักเรียน ๘๒๕ คน  ครู-อาจารย์ ชาย ๒๓ คน หญิง ๑๕ คน  รวม ๓๘ คน  ในปีนี้โรงเรียนได้รับรางวัลพระราชทาน  “โรงเรียนมัธยมศึกษา ขนาดกลาง”  ของเขตการศึกษา ๙  และนายอิสระ  แพนศรี  อาจารย์ใหญ่  ได้เข้ารับพระราชทานรางวัลนี้  จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  ณ  พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน

          ในปีการศึกษา  ๒๕๓๖  โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ได้เปิดสาขาโรงเรียนที่ตำบลเชียงเพ็ง  อำเภอกุดจับ  จังหวัดอุดรธานี  และแยกเป็นเอกเทศเมื่อวันที่  ๑๖  กรกฎาคม  ๒๕๔๐  ชื่อ  โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา

          ปี  ๒๕๔๒  โรงเรียนได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุ  อีกจำนวน  ๑๑ ไร่  ๔๘  ตารางวา  โรงเรียนจึงมีเนื้อที่ทั้งสิ้น  ๕๔  ไร่  ๕๓  ตารางวา

          ปีการศึกษา  ๒๕๔๘  โรงเรียนผ่านการประเมินให้เป็น  “โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน”  ตามโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน

          ปีการศึกษา  ๒๕๔๙  โรงเรียนผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองจาก สมศ.  

          โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์  ได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง  มีชื่อเสียงเป็นที่ยกย่องและยอมรับของชุมชน  ทั้งนี้ด้วยความสามารถและความเสียสละของผู้บริหาร  บุคลากรของโรงเรียนและความร่วมมือของผู้ปกครอง  ชุมชนและผู้มีอุปการคุณ


ผุ้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางเยาวณี  ศรีปัจฉิม

นางสาวธัญญรัตน์  ขมิ้นเขียว

นายอภิชาติ  ศรีปาน

 


Facebookโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์


สิ่งที่น่าสนใจ

ปฏิทินกิจกรรม


รอบรู้เรื่องอาเซียน