การนิเทศออนไลน์


แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OPEN DATA INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESSMENT:OIT) ประจำปีงบประมาณ

ร้องทุกข์/ร้องเรียน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารการศึกษา
รอบรู้เรื่องอาเซียน


จำนวนผู้เข้าชม

Banner

นายปัญญา ชูพรหมวงศ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์

โทร 083-9916254

E-mail : chupromwong123@gmail.com


 

        นายวัชรากร  มณีไพร

        รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์

        โทร 081-3691716

        E-mail : Konmanee@gmail.com

 

 

​                       

                        

       นางเยาวณี  ศรีปัจฉิม                                             

       รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์              

       โทร 098-5843963

        E-mail : Kokaew1975@gmail.com                                                              

 

 

                                                                                               

       นายอภิชาติ  ศรีปาน

       รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์

       โทร  061-1698552

       E-mail : Gumaan4no1@gmail.com

 

 

 

                              ​ 

                                     

 

 

 

 


ผุ้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการ

 

นางเยาวณี ศรีปัจฉิม

รองผู้อำนวยการ

นางสาวธัญญรัตน์  ขมิ้นเขียว

รองผู้อำนวยการ

นายอภิชาติ  ศรีปาน

รองผู้อำนวยการ


สิ่งที่น่าสนใจ

Facebook