แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OPEN DATA INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESSMENT:OIT) ประจำปีงบประมาณ

ร้องทุกข์/ร้องเรียน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารการศึกษา
รอบรู้เรื่องอาเซียน


จำนวนผู้เข้าชม

Banner

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อย 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

 ข้อ

ข้อมูล 

 รายละเอียดข้อมูลการเผยเพร่

 อ้างอิง

01

 โครงสร้าง

 • แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสถานศึกษา
• ประกอบด้วยตำแหน่งที่สำคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน สอดคล้องกับภารกิจงาน 4-5 ด้าน ได้แก่ ด้านบริหารวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านบริหารกิจการนักเรียน ด้านการบริหารทั่วไป และคณะกรรมการสถานศึกษา ตามบริบทสถานศึกษา

 โครงสร้างองค์กร

 02

 ข้อมูลผู้บริหาร

 • แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน
• ประกอบด้วยชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย ช่องทางการติดต่อ ผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าสถานศึกษา และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของสถานศึกษา

 

คณะผู้บริหาร

 03

 อำนาจหน้าที่

 • แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของสถานศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด

อำนาจหน้าที่ของสถานศึกษา

 04

 แผนยุทธศาสตร์
หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา

 • แสดงแผนการดำเนินภารกิจของสถานศึกษาที่มีระยะมากกว่า 1 ปี
• มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น
• เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ.2565

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาระยะ 4 ปี (2562-2565)  

 

05

 ข้อมูลการติดต่อ

 • แสดงข้อมูลการติดต่อ ดังนี้
– ที่อยู่สถานศึกษา
– หมายเลขโทรศัพท์
– หมายเลขโทรสาร (ถ้ามี)
– ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
– แผนที่ตั้งสถานศึกษา

 

ที่อยู่และการติดต่อ

 06

 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 • แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของสถานศึกษา ที่เป็นปัจจุบัน อย่างน้อยประกอบด้วย

-  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
– พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
– พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และแก้ไขเพิ่มเติม
– พรบ.ระเบียบข้อราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
– พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                            -  สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546  

 

 

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

 07

 ข่าวประชาสัมพันธ์

 • แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของสถานศึกษา
• เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ.2565

Facebook

วารสารโรงเรียน

 08

 Q&A

 • แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และสถานศึกษาสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง เช่น Web broad, กล่องข้อความถาม-ตอบ เป็นต้น
• สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา

 

http://www.udkp.ac.th/inbox/

http://www.udkp.ac.th/contact/

Facebook

 

 

 09

 Social Network

 • แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของสถานศึกษา เช่น Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น
• สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา


Facebook

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

 ข้อ

 ข้อมูล

  รายละเอียดข้อมูลการเผยเพร่

 อ้างอิง

 010

 แผนดำเนินงานประจำปี

 • แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี
• มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ ยกตัวอย่างเช่น โครงการ กิจกรรม
งบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาในการดำเนินการ เป็นต้น
• เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2565

  แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2564

แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ 2565

 

 011

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน 

 • แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
• มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น
• เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ.2565

   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2564

 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2565

 

 012

 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

 • แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
• มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน เช่น ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น
• เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี2564 

 

 013

 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

 • แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่บุคลากรในสถานศึกษาใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
• มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วยคู่มือการปฏิบัติภารกิจงาน 4 ด้าน สำหรับบุคลากรในสถานศึกษา กำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

 

 

 014

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 

 • แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับสถานศึกษาใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับสถานศึกษา
• มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ เช่น คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติสำหรับการให้บริการ ประเภทงานให้บริการ ขั้นตอนการให้บริการแผนผัง/แผนภูมิการให้บริการระยะเวลาที่ใช้ในการให้บริการและผู้รับผิดชอบในการให้บริการ เป็นต้น

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

 

 015

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 

 • แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของสถานศึกษา
• เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

 

 016

 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

 • แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของสถานศึกษา
• เป็นรายงานผลของปี พ.ศ.2564

ผลการประเมินความพึงพอใจในการรับบริการ

 

 017

 e–Service

 • แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการกับสถานศึกษา ผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ
• สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา

http://www.udkp.ac.th/inbox/

http://www.udkp.ac.th/contact/

Facebook

e–Service

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

 ข้อ

 ข้อมูล

 รายละเอียดข้อมูลการเผยเพร่

 อ้างอิง

 018

 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 • แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี
• มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย เป็นต้น
• เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565

 019

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน 

 • แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
• มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นต้น
• เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี งบประมาณ พ.ศ.2565

 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

 

 020

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 

 • แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
• มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น
• เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564

 

 021

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 

 • แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่สถานศึกษาจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (แบบ สขร.1)
• เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ.2565

แผนการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

 022

 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 • แสดงประกาศตามที่สถานศึกษาจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ยกตัวอย่างเช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
• เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2565

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  

 

 023

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 

 • แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษา (แบบ สขร.1)
• มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างน้อยประกอบด้วย งานที่ซื้อหรือจ้างที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
• จำแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใด ให้เผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนนั้น)
• เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

 

 024

 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

 • แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษา
• มีข้อมูลรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อ จัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
• เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 ข้อ

 ข้อมูล

 รายละเอียดข้อมูลการเผยเพร่

 อ้างอิง

 025

 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 • เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับในสถานศึกษาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
• แสดงนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ เพื่อก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม
• เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดที่กำหนดในนามของสถานศึกษา

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 

 026

 การดำเนินการตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล

 • เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
• แสดงการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การวางแผนกำลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในสถานศึกษา 
• เป็นการดำเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามข้อ 025 

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   

 

 027

 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 • แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับในสถานศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อย่างน้อยประกอบด้วย 
– หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
– หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
– หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
– หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
– หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

 

 028

 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

 • เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ.2564

• แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
• มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564  

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

 ข้อ

 ข้อมูล

 รายละเอียดข้อมูลการเผยเพร่

 อ้างอิง

 029

 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 • แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรในสถานศึกษา
• มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ เป็นต้น

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

 

 030

 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 • แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรในสถานศึกษา ผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดยแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
• สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา

 

http://www.udkp.ac.th/inbox/

http://www.udkp.ac.th/contact/

Facebook

 

 

 031

 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

 • แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของสถานศึกษา
• มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จำนวนเรื่อง เรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ เป็นต้น
(กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้ระบุไม่มีเรื่องร้องเรียน)
• เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

 032

 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

 • แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของสถานศึกษาผ่านทางช่องทางออนไลน์
• สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา

 

http://www.udkp.ac.th/inbox/

http://www.udkp.ac.th/contact/

Facebook

 33

 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 • แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของสถานศึกษา เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น
• เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2565

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมบริหารทั่วไป

 

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อ

 ข้อมูล

  รายละเอียดข้อมูลการเผยเพร่

 อ้างอิง

 034

 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

 • แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารสถานศึกษาอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

- จัดทำอย่างน้อย 2 ภาษา ได้แก่ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

• ดำเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของสถานศึกษา

- นโยบายไม่รับของขวัญ (์No Gift Policy) ของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน ดำเนินการในปี 2565

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารของโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ 

นโยบายไม่รับของขวัญ (์No Gift Policy)

 

 035

 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

 • แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน
• เป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมสถานศึกษาด้านคุณธรรมและโปร่งใส
• เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.2565

  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

วารสารภาพกิจกรรม

 

 036

 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

 • แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของสถานศึกษา
• มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น
• เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2565

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2565

 

 037

 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

 • แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของสถานศึกษา
• เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ 036
• เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2565

การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565

 

 038

 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 • แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรของสถานศึกษามีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม
• เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2565

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

 

 039

 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

 • แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษา
• มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ช่วงเวลาดำเนินการ เป็นต้น
• เป็นแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตหรือโครงการโรงเรียนสุจริตที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปีงบประมาณ พ.ศ.2565

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2565

 

 040

 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

 • แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตหรือโครงการโรงเรียนสุจริต ตามข้อ 039
• มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น
• เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีรอบ 6 เดือน

 

 041

 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

 • แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต หรือโครงการโรงเรียนสุจริต
• มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น
• ใช้รายงานผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายงานแผนปฏิบัติการ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา 

 

ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในสถานศึกษา

ข้อ

 ข้อมูล

  รายละเอียดข้อมูลการเผยเพร่

 อ้างอิง

 042

 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา

 • แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
•  มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ ยกตัวอย่าง เข่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วนที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของสถานศึกษา เป็นต้น

• มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งในภายในสถานศึกษาให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผลการประเมิน ฯ โดยมีรายละเอียดต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติการกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2564

 

043

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา

 • แสดงผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา
• มีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ 042 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
• เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2565

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา

 


ผุ้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการ

 

นางเยาวณี ศรีปัจฉิม

รองผู้อำนวยการ

นางสาวธัญญรัตน์  ขมิ้นเขียว

รองผู้อำนวยการ

นายอภิชาติ  ศรีปาน

รองผู้อำนวยการ


สิ่งที่น่าสนใจ

Facebook